• Το "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτων (ΟκτΠ)" έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚτΠ) και απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό και τους εθελοντές των ΟΚτΠ. Καλύπτει βασικά θέματα, όπως οι βασικές αρχές των ΟΚτΠ, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αποτελεσματική επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τις βασικές αρχές των ΟΚτΠ, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την οργανωτική διαχείριση, τις στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας, τις βασικές αρχές χρηματοδότησης, καθώς και μια συνδυασμένη ενότητα σχετικά με τη διαχείριση έργων και τη χρηματοδότηση, ειδικά προσαρμοσμένη για τις ΟΚτΠ.

  • Ενότητα 1

  • Ενότητα 2

  • Ενότητα 3

  • Ενότητα 4

  • Ενότητα 5

  • Ενότητα 6